waai logo

WELCOME

This is Aikido Delaware Aikikai

Headquarters of WAAI for 31 years

ada logo
AI KI DO
BUSSHIN
SHINGON
aikido kanji
sample image
lotus
busshin kanji
Kukai
Kobo-DaishiFounder of Shingon
(774~835)
Kakuo Okimura

Kakuo Okimura
Bishop
(1885~1964)
Eisho Okimura

Eisho Okimura
Archbishop
(1921~1996)
lotus
image O'Sensei
Morihei Ueshiba
Founder of Aikido
(1883~1969)
image Kisshomaru Doshu

Kisshomaru Ueshiba
Second Doshu
(1921~1999)
Richard Hirao Shihan

Richard Hirao Shihan
(1921~2014)